The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း)

၁။      ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန၊  တနင်္သာရီမြစ်ဝှမ်းဒေသ၌ ရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်းအသစ် (၄)ခု ပဏာမစူးစမ်းလေ့လာမှုများဆောင်ရွက်၍ ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာခြင်း လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန် စိတ်ဝင်စားသူလုပ်ငန်းရှင်ကုမ္ပဏီများသို့ လုပ်ငန်းအပ်နှံဆောင်ရွက်လိုပါသည်-

Download Link : Website3.pdf
Post under by : ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန(DHPI)
12-Jan-2022