The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့်ရေအားစက်ရုံများဌာန နှင့် အပူစွမ်းအင်သုံးစက်ရုံများ ဌာနလက်အောက်ရှိ စက်ရုံများအတွက် ခေါ်ယူသော တင်ဒါအောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီများစာရင်း

 
လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့်ရေအားစက်ရုံများဌာန နှင့် အပူစွမ်းအင်သုံးစက်ရုံများ ဌာနလက်အောက်ရှိ စက်ရုံများအတွက် ခေါ်ယူသော တင်ဒါအောင်မြင်သော ကုမ္ပဏီများစာရင်း

Download Link : Tender_Success_List.pdf
Post under by : လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း(EPGE)
02-May-2019