The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း (၁၀.၅.၂၀၁၉ )

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် Rural Small Town  Big Town  မှတ်ချက်
ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန်
ကချင် ပြည်နယ်ရုံး ၉၄၀၀ ၉၄၀၀ - ၇၂၀၀ ၇၂၀၀ - ၇၆၀၀ ၇၆၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၉၄၀၀ ၈၈၉၁ ၅၀၉ ၇၂၀၀ ၇၀၆၆ ၁၃၄ ၇၆၀၀ ၇၃၆၃ ၂၃၇  
ကယား ပြည်နယ်ရုံး ၃၉၀၀ ၃၄၄၀ ၄၆၀ ၃၁၀၀ ၂၈၆၀ ၂၄၀ ၄၆၀၀ ၄၅၂၀ ၈၀  
မြို့နယ်ရုံး ၁၃၄၀ ၉၉၄ ၃၄၆ ၂၈၆၀ ၂၅၄၄ ၃၁၆ ၄၅၂၀ ၄၁၄၉ ၃၇၁  
ကရင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၇၀၀ ၈၅၄၉ ၂၁၅၁ ၁၁၅၀၀ ၁၀၉၇၉ ၅၂၁ ၉၆၀၀ ၇၅၄၉ ၂၀၅၁  
မြို့နယ်ရုံး ၈၅၄၉ ၈၀၉၁ ၄၅၈ ၁၀၉၇၉ ၁၀၄၄၉ ၅၃၀ ၇၅၄၉ ၇၂၄၈ ၃၀၁  
ချင်း ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ - ၉၀၀ ၉၀၀ - ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၇၀၀ ၆၉၃ ၉၀၀ ၈၀၀ ၁၀၀ ၁၉၀၀ ၁၉၀၀ -  
မွန် ပြည်နယ်ရုံး ၁၃၆၁၈ ၁၃၅၀၀ ၁၁၈ ၇၂၃၈ ၇၂၃၈ - ၈၀၄၃ ၈၀၄၃ -  
မြို့နယ်ရုံး ၁၃၅၀၀ ၁၃၀၀၆ ၄၉၄ ၇၂၃၈ ၆၈၈၁ ၃၅၇ ၈၀၄၃ ၇၇၈၉ ၂၅၄  
ရခိုင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၄၆၄၆ ၁၄၆၄၆ - ၈၄၆၈ ၈၄၆၈ - ၄၂၄၂ ၄၂၄၂ -  
မြို့နယ်ရုံး ၁၄၆၄၆ ၁၄၂၈၁ ၃၆၅ ၈၄၆၈ ၈၄၀၅ ၆၃ ၄၂၄၂ ၄၁၇၉ ၆၃  
ရှမ်း-အရှေ့ ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၀၀ ၇၄၁ ၂၅၉ ၁၀၀၀ ၇၁၉ ၂၈၁ ၁၀၀၀ ၉၉၇  
မြို့နယ်ရုံး ၂၄၁ ၁၅၃ ၈၈ ၂၁၉ ၁၄၁ ၇၈ ၇၉၇ ၅၆၃ ၂၃၄  
ရှမ်း-တောင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၆၇၀၀ ၁၃၃၈၆ ၃၃၁၄ ၉၈၀၀ ၉၇၉၅ ၅၇၀၀ ၅၆၈၅ ၁၅  
မြို့နယ်ရုံး ၁၃၃၈၆ ၁၂၂၇၈ ၁၁၀၈ ၉၇၉၅ ၉၇၇၀ ၂၅ ၅၆၈၅ ၅၄၈၅ ၂၀၀  
ရှမ်း-မြောက် ပြည်နယ်ရုံး ၆၃၀၀ ၅၈၆၆ ၄၃၄ ၇၁၀၀ ၇၀၇၇ ၂၃ ၆၂၀၀ ၆၁၄၇ ၅၃  
မြို့နယ်ရုံး ၅၈၆၆ ၅၂၈၀ ၅၈၆ ၇၀၇၇ ၆၈၅၇ ၂၂၀ ၆၁၄၇ ၅၈၅၅ ၂၉၂  
၁၀ စစ်ကိုင်း တိုင်းရုံး ၂၆၉၄၃ ၂၆၆၁၉ ၃၂၄ ၄၂၇၅၀ ၄၂၇၅၀ - ၁၃၉၃၆ ၁၃၇၃၃ ၂၀၃  
မြို့နယ်ရုံး ၂၆၆၁၉ ၂၅၃၇၅ ၁၂၄၄ ၄၂၇၅၀ ၄၂၆၆၀ ၉၀ ၁၃၇၃၃ ၁၃၅၃၃ ၂၀၀  
၁၁ မကွေး တိုင်းရုံး ၂၆၈၀၀ ၁၇၇၃၀ ၉၀၇၀ ၁၄၄၀၀ ၁၄၄၀၀ - ၁၆၃၀၀ ၁၆၂၉၀ ၁၀  
မြို့နယ်ရုံး ၁၇၇၃၀ ၁၇၁၉၉ ၅၃၁ ၁၄၄၀၀ ၁၄၃၇၃ ၂၇ ၁၆၂၉၀ ၁၆၁၃၀ ၁၆၀  
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ တိုင်းရုံး ၁၁၈၅၀ ၁၁၈၅၀ - ၁၁၆၅၀ ၁၁၆၅၀ - ၉၅၀၀ ၉၅၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၁၁၈၅၀ ၁၀၆၉၉ ၁၁၅၁ ၁၁၆၅၀ ၁၁၄၁၀ ၂၄၀ ၉၅၀၀ ၉၃၈၂ ၁၁၈  
၁၃ ပဲခူး-အနောက် တိုင်းရုံး ၉၂၀၀ ၉၂၀၀ - ၁၀၃၇၆ ၁၀၃၇၆ - ၆၂၁၀ ၆၂၁၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၉၂၀၀ ၉၀၂၇ ၁၇၃ ၁၀၃၇၆ ၁၀၃၅၀ ၂၆ ၆၂၁၀ ၆၂၀၁  
၁၄ ဧရာဝတီ တိုင်းရုံး ၇၄၂၇ ၇၄၂၇ - ၁၀၅၈၂ ၁၀၅၈၂ - ၁၁၈၁၉ ၁၁၈၁၉ -  
မြို့နယ်ရုံး ၇၄၂၇ ၇၄၂၇ - ၁၀၅၈၂ ၁၀၅၈၀ ၁၁၈၁၉ ၁၁၈၁၉ -  
၁၅ တနင်္သာရီ တိုင်းရုံး ၁၅၆၅၀ ၁၅၆၅၀ - ၄၂၄၈ ၄၂၄၈ - ၃၀၅၀ ၃၀၅၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၁၅၆၅၀ ၇၇၉၅ ၇၈၅၅ ၄၂၄၈ ၃၆၁၈ ၆၃၀ ၃၀၅၀ ၂၃၃၁ ၇၁၉  
၁၆ နေပြည်တော် တိုင်းရုံး ၃၂၀၀ ၃၁၀၀ ၁၀၀ ၂၁၀၀ ၁၉၈၆ ၁၁၄ ၈၄၃၀ ၈၄၂၀ ၁၀  
မြို့နယ်ရုံး ၈၀၀ ၆၅၉ ၁၄၁ ၁၈၃၆ ၁၇၀၈ ၁၂၈ ၈၃၅၀ ၈၂၄၃ ၁၀၇  

ရန်ကုန်(စတို)မှ  တိုင်းဒေသကြီး  / ပြည်နယ်များသို့  ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း ( ၁၀.၅.၂၀၁၉) 

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု စုစုပေါင်း မှတ်ချက်
Rural Small Town  Big Town 
  ဝယ်ယူရရှိ ၃၀၀၆၆၆ ၁၇၀၄၆၄ ၁၇၅၉၉၀ ၆၄၇၁၂၀  
ကချင် ၈၇၀၀ ၇၂၀၀ ၇၆၀၀ ၂၃၅၀၀  
ကယား ၃၉၀၀ ၃၁၀၀ ၄၆၀၀ ၁၁၆၀၀  
ကရင် ၁၀၇၀၀ ၁၁၅၀၀ ၉၆၀၀ ၃၁၈၀၀  
ချင်း ၁၀၀၀ ၉၀၀ ၁၉၀၀ ၃၈၀၀  
မွန် ၁၃၆၁၈ ၇၂၃၈ ၈၀၄၃ ၂၈၈၉၉  
ရခိုင် ၁၃၆၄၆ ၈၄၆၈ ၄၂၄၂ ၂၆၃၅၆  
ရှမ်း-အရှေ့ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၃၀၀၀  
ရှမ်း-တောင် ၁၅၇၀၀ ၉၈၀၀ ၅၇၀၀ ၃၁၂၀၀  
ရှမ်း-မြောက် ၅၈၀၀ ၆၆၀၀ ၆၀၀၀ ၁၈၄၀၀  
၁၀ စစ်ကိုင်း ၂၄၉၄၃ ၄၂၇၅၀ ၁၃၉၃၆ ၈၁၆၂၉  
၁၁ မကွေး ၂၆၈၀၀ ၁၄၄၀၀ ၁၆၃၀၀ ၅၇၅၀၀  
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ ၁၁၈၅၀ ၁၁၆၅၀ ၉၅၀၀ ၃၃၀၀၀  
၁၃ ပဲခူး-အနောက် ၉၂၀၀ ၁၀၃၇၆ ၆၂၁၀ ၂၅၇၈၆  
၁၄ ဧရာဝတီ ၇၄၂၇ ၁၀၅၈၂ ၁၁၈၁၉ ၂၉၈၂၈  
၁၅ တနင်္သာရီ ၁၅၆၅၀ ၄၂၄၈ ၃၀၅၀ ၂၂၉၄၈  
၁၆ နေပြည်တော် ၃၂၀၀ ၂၁၀၀ ၈၄၃၀ ၁၃၇၃၀  
  စုစုပေါင်း (ထုတ်‌ပေးမှု)  ၁၇၃၁၃၄ ၁၅၁၉၁၂ ၁၁၇၉၃၀ ၄၄၂၉၇၆  
Download Link : Stage_Divistion_List.pdf
Post under by : လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း(ESE)
16-May-2019