The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန (အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ ခေါ်ယူခြင်း)

၁။          လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့် ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန၊  ဓာတ်အားစနစ်ဌာနရှိ ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံများတွင်အသုံးပြုရန် ဓာတ်အားခွဲရုံသုံးပစ္စည်းများအား ပစ္စည်း စီမံရေးဌာနခွဲ(ရန်ကုန်)မှ ပင်မဓာတ်အားခွဲရုံအသီးသီးသို့  သယ်ယူပို့ဆောင်ရန် မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူလိုပါသည်။  

Post under by : လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ရေးနှင့်ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန(DPTSC)
06-Jan-2021