The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

ဆက်သွယ်ရန်


ရေအားလျှပ်စစ်အကောင်အထည်ဖော်ရေးဦးစီးဌာန (DHPI)

 

ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်              -                  -

လိပ်စာ                                 -                  Building No.(27), Ministry of Electricity and Energy, 

ဖုန်းနံပါတ်                            -                  +95 67 810 4179

ဖက်(စ်)နံပါတ်                       -                  +95 67 810 4179

e-mail Address                 -                  -