The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

ဆက်သွယ်ရန်


မြန်မာ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း (MPPE)

 

ဆက်သွယ်ရန်ပုဂ္ဂိုလ်              -                   ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး

လိပ်စာ                                 -                  လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၆)၊ နေပြည်တော်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်

ဖုန်းနံပါတ်                            -                   + ၉၅-၆၇-၄၁၁၀၅၃

ဖက်(စ်)နံပါတ်                       -                   + ၉၅-၆၇-၄၁၁၁၀၁

e-mail Address                 -                  mppe.ho1@mptmail.net.mm,mppe.ho2@mptmail.net.mm

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

          မြန်မာ့ရေနံထွက်ပစ္စည်းရောင်း၀ယ်ရေးလုပ်ငန်း

          ရုံးအမှတ် (၆)၊ နေပြည်တော်

          လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်၀န်ကြီးဌာန

          ဖုန်း       :    ၀၆၇-၄၁၁၀၅၃

          ဖက်(စ်)  :    ၀၆၇-၄၁၁၁၀၁

          email    :    mppe.ho1@mptmail.net.mm

                          mppe.ho2@mptmail.net.mm