The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း (၈.၃.၂၀၁၉)

 တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ   မြို့နယ်များ၏   အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း

စဥ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် Rural Small Town  Big Town  မှတ်ချက်
ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန်
ကချင် ပြည်နယ်ရုံး ၈၂၀၀ ၈၁၇၀ ၃၀ ၆၄၀၀ ၆၄၀၀ - ၆၂၀၀ ၆၂၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၈၁၇၀ ၇၅၃၀ ၆၄၀ ၆၄၀၀ ၆၄၀၀ - ၆၂၀၀ ၆၁၉၉  
ကယား ပြည်နယ်ရုံး ၃၃၀၀ ၃၃၀၀ - ၂၈၀၀ ၂၆၇၀ ၁၃၀ ၄၀၀၀ ၃၉၉၅  
မြို့နယ်ရုံး ၁၂၀၀ ၉၄၃ ၂၅၇ ၂၆၇၀ ၂၃၆၆ ၃၀၄ ၃၉၉၅ ၃၇၃၇ ၂၅၈  
ကရင် ပြည်နယ်ရုံး ၆၇၀၀ ၆၆၇၈ ၂၂ ၉၈၀၀ ၉၇၉၆ ၆၃၀၀ ၆၂၉၉  
မြို့နယ်ရုံး ၆၆၇၈ ၆၆၂၈ ၅၀ ၉၇၉၆ ၈၈၇၀ ၉၂၆ ၆၂၉၉ ၅၉၉၀ ၃၀၉  
ချင်း ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ - ၉၀၀ ၈၈၁ ၁၉ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၇၀၀ ၆၁၁ ၈၉ ၈၈၁ ၇၃၀ ၁၅၁ ၁၅၀၀ ၁၄၉၄  
မွန် ပြည်နယ်ရုံး ၁၁၅၀၀ ၁၀၄၅၄ ၁၀၄၆ ၆၄၃၈ ၆၄၃၈ - ၆၆၄၃ ၆၅၀၇ ၁၃၆  
မြို့နယ်ရုံး ၁၀၄၅၄ ၉၉၂၀ ၅၃၄ ၆၄၃၈ ၆၂၆၂ ၁၇၆ ၆၅၀၇ ၆၅၀၆  
ရခိုင် ပြည်နယ်ရုံး ၉၆၄၆ ၉၆၀၀ ၄၆ ၇၆၆၈ ၇၄၃၈ ၂၃၀ ၃၆၄၂ ၃၄၃၀ ၂၁၂  
မြို့နယ်ရုံး ၉၆၀၀ ၉၆၀၀ - ၇၄၃၈ ၇၄၃၇ ၃၄၃၀ ၃၄၂၈  
ရှမ်း-အရှေ့ ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၀၀ ၇၄၁ ၂၅၉ ၁၀၀၀ ၇၀၅ ၂၉၅ ၁၀၀၀ ၉၉၄  
မြို့နယ်ရုံး ၂၄၁ ၁၄၇ ၉၄ ၂၀၅ ၁၁၇ ၈၈ ၇၉၄ ၅၃၅ ၂၅၉  
ရှမ်း-တောင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၁၇၀၀ ၁၁၅၁၂ ၁၁၈ ၈၉၀၀ ၈၉၀၀ - ၄၂၀၀ ၄၁၉၇  
မြို့နယ်ရုံး ၁၁၅၁၂ ၁၀၇၉၈ ၇၁၄ ၈၉၀၀ ၈၇၈၆ ၁၁၄ ၄၁၉၇ ၄၁၈၃ ၁၄  
ရှမ်း-မြောက် ပြည်နယ်ရုံး ၄၈၀၀ ၄၈၀၀ - ၆၄၀၀ ၆၄၀၀ - ၅၄၀၀ ၅၄၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၄၈၀၀ ၄၀၃၂ ၇၆၈ ၆၄၀၀ ၆၁၆၇ ၂၃၃ ၅၄၀၀ ၅၂၂၁ ၁၇၉  
၁၀ စစ်ကိုင်း တိုင်းရုံး ၁၉၉၄၃ ၁၉၉၄၃ - ၄၁၉၅၀ ၄၁၉၄၆ ၁၂၆၃၆ ၁၂၆၁၅ ၂၁  
မြို့နယ်ရုံး ၁၉၉၄၃ ၁၉၆၅၆ ၂၈၇ ၄၁၉၄၆ ၄၁၈၃၀ ၁၁၆ ၁၂၆၁၅ ၁၂၅၄၇ ၆၈  
၁၁ မကွေး တိုင်းရုံး ၁၁၈၀၀ ၁၁၇၆၄ ၃၆ ၁၃၄၀၀ ၁၃၄၀၀ - ၁၄၈၀၀ ၁၄၇၅၇ ၄၃  
မြို့နယ်ရုံး ၁၁၇၆၄ ၁၁၅၆၂ ၂၀၂ ၁၃၄၀၀ ၁၃၃၈၀ ၂၀ ၁၄၇၅၇ ၁၄၇၅၇ -  
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ တိုင်းရုံး ၉၈၅၀ ၉၇၈၃ ၆၇ ၁၀၉၅၀ ၁၀၉၅၀ - ၈၅၀၀ ၈၅၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၉၇၈၃ ၉၃၂၉ ၄၅၄ ၁၀၉၅၀ ၁၀၈၄၈ ၁၀၂ ၈၅၀၀ ၈၄၉၈  
၁၃ ပဲခူး-အနောက် တိုင်းရုံး ၇၇၀၀ ၇၇၀၀ - ၉၈၇၆ ၉၈၇၆ - ၅၆၁၀ ၅၆၁၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၇၇၀၀ ၇၅၉၈ ၁၀၂ ၉၈၇၆ ၉၈၇၆ - ၅၆၁၀ ၅၆၁၀ -  
၁၄ ဧရာဝတီ တိုင်းရုံး ၆၉၂၇ ၆၉၂၇ - ၁၀၀၈၂ ၁၀၀၈၂ - ၁၀၇၇၉ ၁၀၀၇၇၉ -  
မြို့နယ်ရုံး ၆၉၂၇ ၆၈၁၃ ၁၁၄ ၁၀၀၈၂ ၁၀၀၃၁ ၅၁ ၁၀၇၇၉ ၁၀၇၇၉ -  
၁၅ တနင်္သာရီ တိုင်းရုံး ၈၆၅၀ ၈၆၅၀ - ၃၉၅၀ ၃၉၅၀ - ၂၃၀၀ ၂၂၉၃  
မြို့နယ်ရုံး ၈၆၅၀ ၇၃၂၇ ၁၃၂၃ ၃၉၅၀ ၃၃၀၇ ၆၄၃ ၂၂၉၃ ၂၂၂၄ ၆၉  
၁၆ ‌ေနပြည်တော် တိုင်းရုံး ၃၁၀၀ ၃၁၀၀ - ၁၄၀၀ ၁၃၉၆ ၇၆၃၀ ၇၆၂၇  
မြို့နယ်ရုံး ၈၀၀ ၆၁၂ ၁၉၈ ၁၃၉၆ ၁၂၅၄ ၁၄၂ ၇၆၂၇ ၇၆၀၉ ၁၈  

 

ရန်ကုန်(စတို)မှ  တိုင်းဒေသကြီး  / ပြည်နယ်များသို့  ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း 

စဥ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု စုစုပေါင်း မှတ်ချက်
Rural Small Town  Big Town 
  ဝယ်ယူရရှိ ၁၉၅၆၆၆ ၁၆၁၄၆၄ ၁၀၀၉၉၀ ၄၅၈၁၂၀  
ကချင် ၇၅၀၀ ၆၄၀၀ ၆၂၀၀ ၂၀၁၀၀  
ကယား ၃၃၀၀ ၂၈၀၀ ၄၀၀၀ ၁၀၁၀၀  
ကရင် ၆၇၀၀ ၉၈၀၀ ၆၃၀၀ ၂၂၈၀၀  
ချင်း ၁၀၀၀ ၉၀၀ ၁၅၀၀ ၃၄၀၀  
မွန် ၁၁၅၀၀ ၆၄၃၈ ၆၆၄၃ ၂၄၅၈၁  
ရခိုင် ၈၆၄၆ ၇၆၆၈ ၃၆၄၂ ၁၉၉၅၆  
ရှမ်း-အရှေ့ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၃၀၀၀  
ရှမ်း-တောင် ၁၀၇၀၀ ၈၉၀၀ ၄၂၀၀ ၂၃၈၀၀  
ရှမ်း-မြောက် ၄၃၀၀ ၅၉၀၀ ၅၂၀၀ ၁၅၄၀၀  
၁၀ စစ်ကိုင်း ၁၇၉၄၃ ၄၁၉၅၀ ၁၂၆၃၆ ၇၂၅၂၉  
၁၁ မကွေး ၁၁၈၀၀ ၁၃၄၀၀ ၁၄၈၀၀ ၄၀၀၀၀  
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ ၉၈၅၀ ၁၀၉၅၀ ၈၅၀၀ ၂၉၃၀၀  
၁၃ ပဲခူး-အနောက် ၇၇၀၀ ၉၈၇၆ ၅၆၁၀ ၂၃၁၈၆  
၁၄ ဧရာဝတီ ၆၉၂၇ ၁၀၀၈၂ ၁၀၇၇၉ ၂၇၇၈၈  
၁၅ တနင်္သာရီ ၈၆၅၀ ၃၉၅၀ ၂၃၀၀ ၁၄၉၀၀  
၁၆ ‌ေနပြည်တော် ၃၁၀၀ ၁၄၀၀ ၇၆၃၀ ၁၂၁၃၀  
  စုစုပေါင်း (ထုတ်‌ပေးမှု)  ၁၂၀၆၁၆ ၁၄၁၄၁၄ ၁၀၀၉၄၀ ၃၆၂၉၇၀  

 

 ကချင်ပြည်နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးမှ မြို့နယ်များ၏   အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း

 

စဥ် အကြောင်းအရာ  Rural Small Town  Big Town  မှတ်ချက်
ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန်
ရန်ကုန်(စတို)မှ ထုတ်ယူရရှိ ၇၅၀၀ ၇၄၇၀ ၃၀ ၆၄၀၀ ၆၄၀၀ - ၆၂၀၀ ၆၂၀၀ -  
ကယား မှ လွှဲပြောင်းရရှိ ၆၀၀ ၆၀၀ - - - - - - -  
နေပြည်တော် မှ လွှဲပြောင်းရရှိ ၁၀၀ ၁၀၀ - - - - - - -  
  စုစုပေါင်း ၈၂၀၀ ၈၁၇၀ ၃၀ ၆၄၀၀ ၆၄၀၀ - ၆၂၀၀ ၆၂၀၀ -  
မိုးညှင်း ၅၅၀ ၅၅၀ - - ၂၉၀ ၂၉၀ -  
မိုးကောင်း ၇၇၀ ၇၇၀ - ၃၂၀ ၃၂၀ - ၁၆၀ ၁၆၀ -  
နန်းမား ၂၃၀ ၂၂၄ ၁၄၀ ၁၄၀ - ၆၀ ၆၀ -  
နန်းမွန်း ၂၃၆ ၂၃၆ - ၉၀ ၉၀ - ၆၁ ၆၁ -  
လုံးတုံ ၆၂၁ ၆၂၁ - ၅၆ ၅၆ - ၆၁ ၆၁ -  
ဗန်းမော် ၅၂၃ ၅၂၃ - ၅၈၆ ၅၈၆ - ၃၁၁ ၃၁၁ -  
‌ေရွှကူ ၉၄၁ ၈၈၁ ၆၀ ၁၆၀၀ ၁၆၀၀ - ၂၀၀ ၂၀၀ -  
မိုးမောက် ၉၈၉ ၉၈၉ - ၃၂၆ ၃၂၆ - ၂၀၃ ၂၀၃ -  
မန်စီ ၅၇၀ ၁၈၅ ၃၈၅ ၁၃၀ ၁၃၀ - ၈၀ ၈၀ -  
၁၀ ‌ေဒါ့ဖုန်းယန် ၁၇၀ ၁၇၀ - ၁၀၀ ၁၀၀ - ၈၀ ၈၀ -  
၁၁ မချမ်းဘော ၁၅၀ ၁၂၄ ၂၆ ၄၀ ၄၀ - - - -  
၁၂ မြစ်ကြီးနား ၁၉၆ ၁၉၆ - ၄၀၄ ၄၀၄ - ၄၀၄ ၄၀၄ -  
၁၃ ဝိုင်းမော် - - - ၁၆၁ ၁၆၁ - ၁၈၀ ၁၈၀ -  
၁၄ ပူတာအို ၁၄၅၀ ၁၃၂၇ ၁၂၃ ၁၁၆ ၁၁၆ - ၁၀ ၁၀ -  
၁၅ ပန်နန်းဒင် - - - ၂၂ ၂၂ - - - -  
၁၆ ‌ေနာင်မွန်း - - - ၃၀ ၃၀ - - - -  
၁၇ ကာမိုင်း ၄၈၀ ၄၄၀ ၄၀ ၁၈၃ ၁၈၃ - ၇၀ ၇၀ -  
၁၈ ဖားကန့် - - - ၂၀၆၀ ၂၀၆၀ - ၄၀၀၀ ၃၉၉၉  
၁၉ တနိုင်း ၂၇၀ ၂၇၀ - - - - ၁၀ ၁၀ -  
၂၀ ဆင်ဘို ၂၀ ၂၀ - - - - -  
၂၁ အင်ဂျန်းယန် - - - - - - -  
၂၂ မြို့လှ - - - - ၂၀ ၂၀ -  
၂၃ ဆွမ်ပရာဘွမ် - - - ၁၂ ၁၂ - - - -  
၂၄ ဟိုပင် - - - - - - -  
၂၅ ရှင်ဗွေယန် -   - ၁၀ ၁၀ - - - -  
  စုစုပေါင်း ၈၁၇၀ ၇၅၃၀ ၆၄၀ ၆၄၀၀ ၆၄၀၀ - ၆၂၀၀ ၆၁၉၉  

 

 ကယားပြည်နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးမှ မြို့နယ်များ၏   အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း

စဥ် အကြောင်းအရာ  Rural Small Town  Big Town  မှတ်ချက်
ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန်
ရန်ကုန်(စတို)မှ ထုတ်ယူရရှိ ၃၃၀၀ ၁၂၀၀ - ၂၈၀၀ ၂၆၇၀ ၁၃၀ ၄၀၀၀ ၃၉၉၅  
ရှမ်း-တောင်သို့ လွှဲပြောင်း - ၁၀၀၀ - - - - - - -  
စစ်ကိုင်း သို့ လွှဲပြောင်း - ၅၀၀ - - - - - - -  
ကချင် သို့ လွှဲပြောင်း - ၆၀၀ - - - - - - -  
  စုစုပေါင်း(လက်ကျန်) ၃၃၀၀ ၃၃၀၀ - ၂၈၀၀ ၂၆၇၀ ၁၃၀ ၄၀၀၀ ၃၉၉၅  
လွိုင်ကော် ၁၉၀ ၁၇၇ ၁၃ ၅၀၀ ၄၅၁ ၄၉ ၂၂၁၅ ၂၂၁၄  
ဒီမောဆို ၁၃၀ ၈၃ ၄၇ ၁၇၁၀ ၁၆၂၇ ၈၃ ၁၃၂၀ ၁၂၀၄ ၁၁၆  
ဖရှုဆို ၅၀ ၁၀ ၄၀ ၁၁၀ ၅၀ ၆၀ ၁၁၀ ၅၀ ၆၀  
ရှားတော ၉၅ ၆၇ ၂၈ ၇၀ ၅၉ ၁၁ ၂၀ ၁၅  
ဟိုယာဒေသ ၃၀ - ၃၀ ၂၀ - ၂၀ ၂၀ - ၂၀  
‌ေဘာလခဲ ၈၀ ၇၁ ၄၀ ၁၀ ၃၀ ၁၄၀ ၁၂၃ ၁၇  
ဖာဆောင်း ၄၀၀ ၃၈၁ ၁၉ ၁၅၀ ၁၄၂ ၉၀ ၈၉  
မယ်စဲ ၁၈၅ ၁၃၈ ၄၇ ၃၀ ၂၆ ၄၀ ၂၄ ၁၆  
ရွာသစ် ၄၀ ၁၆ ၂၄ ၄၀ ၃၉ ၄၀ ၁၈ ၂၂  
  စုစုပေါင်း  ၁၂၀၀ ၉၄၃ ၂၅၇ ၂၆၇၀ ၂၃၆၆ ၃၀၄ ၃၉၉၅ ၃၇၃၇ ၂၅၈  

 

ကရင်ပြည်နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးမှ မြို့နယ်များ၏   အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း

စဥ် အကြောင်းအရာ  Rural Small Town  Big Town  မှတ်ချက်
ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန်
ရန်ကုန်(စတို)မှ ထုတ်ယူရရှိ ၆၇၀၀ ၆၆၇၈ ၂၂ ၉၈၀၀ ၉၇၉၆ ၆၃၀၀ ၆၂၉၉  
လွှဲပြောင်းရရှိမှု - - - - - - - - -  
  စုစုပေါင်း ၆၇၀၀ ၆၆၇၈ ၂၂ ၉၈၀၀ ၉၇၉၆ ၆၃၀၀ ၆၂၉၉  
ဘားအံ ၃၈၅၂ ၃၈၅၂ - ၂၃၂၅ ၂၃၂၅ - ၁၃၇၄ ၁၃၇၄ -  
လှိုင်းဘွဲ့ ၃၀၀ ၃၀၀ - ၂၇၀၀ ၂၆၅၄ ၄၆ ၂၁၇၀ ၂၁၆၇  
ဇာသပြင် ၄၈၁ ၄၈၁ - ၂၂၀ ၇၇ ၁၄၃ ၉၀ ၆၂ ၂၈  
သံတောင် ၁၃၀ ၁၃၀ - ၁၄၁ ၈၄ ၅၇ - - -  
သံတောင်ကြီး ၅၀ ၃၈ ၁၂ - - - ၅၀ ၅၀ -  
  လိပ်သို - - - ၅၉၅ ၃၉၀ ၂၀၅ ၆၀ ၁၂ ၄၈  
  ဖာပွန် - - - ၃၀ ၁၆ ၁၄ - - -  
  ကမမောင်း - - - ၁၀၀၀ ၉၈၄ ၁၆ ၁၀၃ ၁၉ ၈၄  
  မြိုင်ကြီးငူ ၈၆၅ ၈၆၅ - ၉၄၅ ၉၁၀ ၃၅ ၃၀ ၃၀ -  
  ‌ေဘာဂလိ ၁၂၀ ၉၆ ၂၄ ၇၀ ၃၃ ၃၇ - - -  
  ‌ေကာကရိတ် - - - ၃၂၀ ၃၁၉ ၁၆၅၄ ၁၆၅၄ -  
  ကျုံဒိုး ၂၀၀ ၁၉၉ ၅၀၀ ၄၂၁ ၇၉ ၃၀၀ ၁၅၄ ၁၄၆  
  ကြာအင်းဆိပ်ကြီး ၃၀၀ ၂၉၉ ၁၄၀ ၉၀ ၅၀ ၃၆ ၃၆ -  
  ပုိင်ကျုံ ၃၈၀ ၃၆၈ ၁၂ ၈၁၀ ၅၆၇ ၂၄၃ ၄၃၂ ၄၃၂ -  
  စုစုပေါင်း ၆၆၇၈ ၆၆၂၈ ၅၀ ၉၇၉၆ ၈၈၇၀ ၉၂၆ ၆၂၉၉ ၅၉၉၀ ၃၀၉  

 

 ချင်းပြည်နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးမှ မြို့နယ်များ၏   အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း

စဥ် အကြောင်းအရာ  Rural Small Town  Big Town  မှတ်ချက်
ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန်
ရန်ကုန်(စတို)မှ ထုတ်ယူရရှိ ၁၀၀၀ ၇၀၀ ၃၀၀ ၉၀၀ ၈၈၁ ၁၉ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ -  
ရခိုင် သို့ လွှဲပြောင်း - ၃၀၀ - - - - - - -  
  စုစုပေါင်း (လက်ကျန်) ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ - ၉၀၀ ၈၈၁ ၁၉ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ -  
ဟားခါး ၁၆၂ ၁၃၁ ၃၁ ၃၆ ၃၀ ၅၅၇ ၅၅၃  
ထန်တလန် - - - ၇၈ ၇၈ - ၁၃၈ ၁၃၈ -  
ဖလမ်း ၃၂၇ ၃၁၅ ၁၂ - ၂၄၄ ၂၄၄ -  
  တီးတိန် ၃၂ ၃၂ - ၁၁၁ ၁၁၁ - ၂၀၄ ၂၀၄ -  
တွန်းဇံ ၁၉ ၁၉ - ၂၈ ၂၅ ၁၅ ၁၃  
မင်းတပ် ၅၀ ၂၄ ၂၆ ၆၀ ၁၈ ၄၂ ၂၀၂ ၂၀၂ -  
မတူပီ - - - - - - ၂၀ ၂၀ -  
ကန်ပက်လက် ၂၀ - ၂၀ - - - ၁၀၀ ၁၀၀ -  
ရိဒ် ၉၀ ၉၀ - ၁၁၂ ၁၁၂ - ၁၀ ၁၀ -  
၁၀ ‌ေရဇွာ - - - ၁၆၀ ၆၀ ၁၀၀ ၁၀ ၁၀ -  
၁၁ ကျီခါး - - - ၄၄ ၄၄ - - - -  
၁၂ ပလက်ဝ - - - ၁၀၀ ၁၀၀ - - - -  
၁၃ ဆမီး - - - ၁၅၀ ၁၅၀ - - - -  
  စုစုပေါင်း  ၇၀၀ ၆၁၁ ၈၉ ၈၈၁ ၇၃၀ ၁၅၁ ၁၅၀၀ ၁၄၉၄  

မွန်ပြည်နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးမှ မြို့နယ်များ၏   အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း

 

စဥ် အကြောင်းအရာ  Rural Small Town  Big Town  မှတ်ချက်
ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန်
ရန်ကုန်(စတို)မှ ထုတ်ယူရရှိ ၁၁၅၀၀ ၁၀၄၅၄ ၁၀၄၆ ၆၄၃၈ ၆၄၃၈ - ၆၆၄၃ ၆၅၀၇ ၁၃၆  
 လွှဲပြောင်းရရှိမှု - - - - - - - - -  
  စုစုပေါင်း ၁၁၅၀၀ ၁၀၄၅၄ ၁၀၄၆ ၆၄၃၈ ၆၄၃၈ - ၆၆၄၃ ၆၅၀၇ ၁၃၆  
‌ေမာ်လမြိုင် - - - ၂၁၉ ၂၁၉ - ၁၉၃၄ ၁၉၃၄ -  
ကတိုး ၂၈၀ ၂၁၀ ၇၀ - -  
ကျိုက်မရော ၂၅၀၈ ၂၅၀၈ - ၉၂၂ ၉၂၂ - ၄၂၀ ၄၂၀ -  
မုဒုံ ၁၃၅၀ ၁၀၁၁ ၃၃၉ ၃၁၈ ၃၁၈ - ၃၀၄ ၃၀၄ -  
သံဖြူဇရပ် ၂၆၁ ၂၄၀ ၂၁ ၂၅၀ ၂၅၀ - ၃၅၈ ၃၅၈ -  
ကျိုက်ခမီ - - - ၃၆၉ ၃၆၉ - ၆၁ ၆၁ -  
‌ေရး - - - ၂၁၁ ၆၉ ၁၄၂ - - -  
လမိုင်း ၇၇၉ ၇၇၉ - ၂၀၀ ၂၀၀ - - - -  
ဇီးဖြူတောင် ၁၄ ၁၃ - - - - - -  
၁၀ ‌ေခါဇာ ၆၀ ၅၅ - - - -  
၁၁ ‌ေချာင်းဆုံ ၄၇ ၄၇ - ၁၈၀၉ ၁၈၀၉ - ၇၆၉ ၇၆၉ -  
၁၂ သထုံ - - - ၃၅၄ ၃၅၄ - ၈၆၅ ၈၆၄  
၁၃ သုဝဏ္ဏဝတီ ၃၅၆ ၃၁၈ ၃၈ ၂၅၈ ၂၃၅ ၂၃ ၁၀၀ ၁၀၀ -  
၁၄ ‌ေပါင် ၂၆၇ ၂၆၇ - ၉၆၀ ၉၆၀ - ၁၃၀၈ ၁၃၀၈ -  
၁၅ မုတ္တမ ၁၉ ၁၉ - ၂၀၁ ၂၀၁ - ၁၀၀ ၁၀၀ -  
၁၆ ဘီလင်း ၁၃၆၁ ၁၃၅၁ ၁၀ ၁၄၃ ၁၄၃ - ၁၀၀ ၁၀၀ -  
၁၇ ‌ေတာင်စွန်း ၆၉၂ ၆၄၂ ၅၀ ၉၀ ၈၀ ၁၀ -  
၁၈ ကျိုက်ထို ၂၄၆၀ ၂၄၆၀ - ၁၂၆ ၁၂၆ - ၁၈၂ ၁၈၂ -  
  စုစုပေါင်း ၁၀၄၅၄ ၉၉၂၀ ၅၃၄ ၆၄၃၈ ၆၂၆၂ ၁၇၆ ၆၅၀၇ ၆၅၀၆  

 

ရခိုင်ပြည်နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးမှ မြို့နယ်များ၏   အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း

စဥ် အကြောင်းအရာ  Rural Small Town  Big Town  မှတ်ချက်
ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန်
ရန်ကုန်(စတို)မှ ထုတ်ယူရရှိ ၈၆၄၆ ၈၆၀၀ ၄၆ ၇၆၆၈ ၇၄၃၈ ၂၃၀ ၃၆၄၂ ၃၄၃၀ ၂၁၂  
နေပြည်တော်မှလွှဲပြောင်းရရှိမှု ၇၀၀ ၇၀၀ - - - - - - -  
ချင်း မှ လွှဲပြောင်းရရှိမှု ၃၀၀ ၃၀၀ - - - - - - -  
  စုစုပေါင်း ၉၆၄၆ ၉၆၀၀ ၄၆ ၇၆၆၈ ၇၄၃၈ ၂၃၀ ၃၆၄၂ ၃၄၃၀ ၂၁၂  
စစ်တွေ ၁၇၀ ၁၇၀ - ၅၅၀ ၅၅၀ - ၅၂၇ ၅၂၆  
ပုဏ္ဏားကျွန်း ၃၅၀ ၃၅၀ - ၃၀၀ ၃၀၀ - ၃၀၀ ၃၀၀ -  
ရသေ့တောင် ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ - ၁၅၀ ၁၅၀ - ၅၀ ၅၀ -  
‌ေပါက်တော ၄၃၀ ၄၃၀ - ၁၀၀ ၁၀၀ - ၁၅၀ ၁၅၀ -  
‌ေမြာက်ဦး ၅၇၀ ၅၇၀ - ၂၅၀ ၂၅၀ - ၂၁၀ ၂၁၀ -  
‌ေကျာက်တော် ၁၁၀၀ ၁၁၀၀ - ၄၅၀ ၄၅၀ - ၁၂၅ ၁၂၄  
‌ေမြပုံ ၄၀၀ ၄၀၀ - ၁၇၀ ၁၇၀ - ၆၀ ၆၀ -  
ကမ်းထောင့်ကြီး - - - ၅၃၀ ၅၃၀ - ၂၅ ၂၅ -  
သံတွဲ ၅၅၀ ၅၅၀ - ၄၅၀ ၄၅၀ - ၄၅၀ ၄၅၀ -  
၁၀ ဂွ ၃၀၀ ၃၀၀ - ၆၁၀ ၆၁၀ - ၁၀၀ ၁၀၀ -  
၁၁ ‌ေကျာက်ဖြူ ၁၂၁၀ ၁၂၁၀ - ၅၃၀ ၅၃၀ - ၃၅၀ ၃၅၀ -  
၁၂ အမ်း ၅၇၀ ၅၇၀ - ၃၃၈ ၃၃၈ - ၁၇၈ ၁၇၈ -  
၁၃ မအီ ၄၀၀ ၄၀၀ - ၃၉၀ ၃၉၀ - ၂၉၅ ၂၉၅ -  
၁၄ မင်းပြား ၈၃၀ ၈၃၀ - ၃၅၀ ၃၅၀ - ၁၃၅ ၁၃၅ -  
၁၅ ရမ်းဗြဲ ၂၉၀ ၂၉၀ - - - - ၁၄၀ ၁၄၀ -  
၁၆ တပ်တောင် - - - ၅၂၀ ၅၂၀ - ၂၅ ၂၅ -  
၁၇ ‌ေတာင်ကုတ် ၁၅၀ ၁၅၀ - ၉၅၀ ၉၄၉ ၁၅၀ ၁၅၀ -  
၁၈ ဘူးသီးတောင် ၈၀ ၈၀ - ၂၈၅ ၂၈၅ - ၅၀ ၅၀ -  
၁၉ ‌ေမာင်တော ၇၀၀ ၇၀၀ - ၅၁၅ ၅၁၅ - ၁၁၀ ၁၁၀ -  
  စုစုပေါင်း ၉၆၀၀ ၉၆၀၀ - ၇၄၃၈ ၇၄၃၇ ၃၄၃၀ ၃၄၂၈  

 

 ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးမှ မြို့နယ်များ၏   အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း

စဥ် အကြောင်းအရာ  Rural Small Town  Big Town  မှတ်ချက်
ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန်
ရန်ကုန်(စတို)မှ ထုတ်ယူရရှိ ၁၀၀၀ ၂၄၁ ၇၅၉ ၁၀၀၀ ၂၀၅ ၇၉၅ ၁၀၀၀ ၇၉၄ ၂၀၆  
 ရှမ်း-မြောက်သို့လွှဲပြောင်း - ၅၀၀ ၂၅၉ - ၅၀၀ ၂၉၅ - ၂၀၀  
  စုစုပေါင်း (လက်ကျန်) ၁၀၀၀ ၇၄၁ ၂၅၉ ၁၀၀၀ ၇၀၅ ၂၉၅ ၁၀၀၀ ၉၉၄  
လားရှိုး - - - - - - - - -  
ကျိုင်းတုံ ၁၄၁ ၁၄၁ - - - - ၃၆၄ ၃၆၄ -  
မိုင်းဆတ် ၁၀၀ ၉၄ ၇၅ ၇၄ ၇၅ ၆၉  
လွယ်မွေ - - - ၁၀ - ၁၀ - - -  
မိုင်းခတ် - - - ၁၀ - ၁၀ - - -  
မိုင်းယန်း - - - ၁၀ ၁၀  
မိုင်းယု - - - ၁၀ - - -  
တာချီလိတ် - - - ၂၀ ၁၉ ၃၀၀ ၇၆ ၂၂၄  
တာလေ - - - ၂၀ ၁၅ - - -  
၁၀ ကျိုင်းလပ် - - - ၁၀ - - -  
၁၁ မိုင်းခုတ် - - - ၁၀ - ၁၀ - - -  
၁၂ မိုင်းတုံ - - - ၂၀ ၁၅ - - -  
၁၃ ပုံပါကျင် - - - ၁၀ - - -  
၁၄ မိုင်းပျဥ်း - - - - - - ၁၀  
၁၅ မိုင်းဖြတ် - - - - - - ၁၅ - ၁၅  
၁၆ မိုင်းယောင်း - - - - - - ၂၀ ၂၀ -  
၁၇ စုစုပေါင်း ၂၄၁ ၁၄၇ ၉၄ ၂၀၅ ၁၁၇ ၈၈ ၇၉၄ ၅၃၅ ၂၅၉  

 

ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးမှ မြို့နယ်များ၏   အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း

စဥ် အကြောင်းအရာ  Rural Small Town  Big Town  မှတ်ချက်
ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန်
ရန်ကုန်(စတို)မှ ထုတ်ယူရရှိ ၁၀၇၀၀ ၁၀၅၁၂ ၁၈၈ ၈၉၀၀ ၈၉၀၀ - ၄၂၀၀ ၄၁၉၇  
ကယား မှ လွှဲပြောင်းရရှိ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ - - - - - - -  
  စုစုပေါင်း ၁၁၇၀၀ ၁၁၅၁၂ ၁၈၈ ၈၉၀၀ ၈၉၀၀ - ၄၂၀၀ ၄၁၉၇  
‌ေတာင်ကြီး ၁၁၉ ၁၀၀ ၁၉ ၂၈၀ ၁၉၆ ၈၄ ၁၂၉၀ ၁၂၈၂  
‌ေအးသာယာ - - - ၁၈၇ ၁၈၇ - ၅၇၁ ၅၇၁ -  
‌ေရွှညောင် ၅၂၀ ၅၂၀ - ၆၁၇ ၆၁၃ ၂၅ ၂၅ -  
ဟိုပုံး - - - ၁၂၉၀ ၁၂၉၀ - - - -  
‌ေညာင်ရွှေ ၁၀၀၅ ၉၁၈ ၈၇ ၂၀၂ ၂၀၂ - ၂၃၁ ၂၃၁ -  
ဟဲယာရွာမ ၂၃၀ ၂၃၀ - - - - - - -  
သာလေး ၁၀၀ ၈၅ ၁၅ - - - -  
အင်းပေါခုံ ၃၅၀ ၃၅၀ - ၄၀ ၄၀ - - - -  
ကလော - - - ၂၂၈ ၂၂၈ - ၁၁၄ ၁၁၄ -  
၁၀ ‌ေအာင်ပန်း ၄၃၀ ၄၃၀ - ၂၇၀ ၂၇၀ - ၂၈၀ ၂၈၀ -  
၁၁ ဟဲဟိုး ၅၇၀ ၅၅၁ ၁၉ ၆၉၃ ၆၉၃ - - - -  
၁၂ ရပ်စောက် ၂၆၇၀ ၂၅၇၀ ၁၀၀ ၅၀ ၅၀ - ၁၅၄ ၁၅၄ -  
၁၃ အင်တော - - - ၇၁ ၇၁ - - - -  
၁၄ ပင်လောင်း ၁၉၅ ၁၉၅ - ၆၃၅ ၆၃၅ - ၁၀ ၁၀ -  
၁၅ ကုန်းချိုင်း - - - - - - - - -  
၁၆ ‌ေပါင်းလောင်း - - - - - - - - -  
၁၇ ‌ေနာင်တရား ၁၃၀ ၁၃၀ - ၃၀ ၃၀ - ၁၅၀ ၁၅၀ -  
၁၈ တီကျစ် - - - ၁၀၅ ၉၃ ၁၂ - - -  
၁၉ ဖယ်ခုံ ၁၃၂၅ ၁၂၈၀ ၄၅ ၂၅၆ ၂၅၆ - - - -  
၂၀ ‌ေကျာက်တလုံး - - - ၄၁၃ ၄၁၃ - - - -  
၂၁ ‌ေကျာက်တန်း ၁၅၁ ၁၄၄ ၂၇ ၂၇ - ၂၆ ၂၆ -  
၂၂ ‌ေနာင်မွန် ၄၅ ၁၃ ၃၂ - - - - - -  
၂၃ မိုးြဗဲ - - - ၃၆၂ ၃၆၂ - ၅၂ ၅၂ -  
၂၄ ပင်းတယ - - - ၁၆ ၁၆ - ၃၅၀ ၃၅၀ -  
၂၅ ရွာငံ ၇၀၀ ၇၀၀ - ၃၁၀ ၃၁၀ - ၁၀၀ ၁၀၀ -  
၂၆ ဆီဆိုင် ၂၅၀ ၂၅၀ - ၅၈၉ ၅၈၉ - - - -  
၂၇ ‌ေနာင်ခဲ ၂၀၀ ၁၈၀ ၂၀ ၁၀၀ ၁၀၀ - ၁၀ ၁၀ -  
၂၈ လင်းခေး ၁၄၄ ၁၄၄ - ၁၁၁ ၉၇ ၁၄ - - -  
၂၉ မိုးနဲ - - - ၂၃၃ ၂၃၃ - - - -  
၃၀ ကျိုင်းတောင်း ၃၉ ၃၉ - ၈၇ ၈၇ - - - -  
၃၁ မိုင်းပန် ၁၆၀ ၁၀၀ ၆၀ ၈၀ ၈၀ - - - -  
၃၂ ဝမ်ဟတ် ၂၀၀ ၂၀၀ - ၁၈ ၁၈ - - - -  
၃၃ ‌ေမာက်မယ် - ၈၁ ၈၁ - - - -  
၃၄ လွိုင်လင် - - - ၁၅၁ ၁၅၁ - ၈၆ ၈၆ -  
၃၅ ပင်လုံ ၁၉၀ ၁၉၀ - ၁၁၇ ၁၁၇ - ၁၅ ၁၅ -  
၃၆ နမ့်စန် ၁၀၂၀ ၁၀၂၀ - ၁၅၅ ၁၅၅ - ၂၅၄ ၂၅၄ -  
၃၇ လဲချား ၂၅ ၂၅ - ၁၇၀ ၁၇၀ - ၅၀ ၅၀ -  
၃၈ မိုင်းပွန် ၁၄၄ ၁၄၄ - ၈၀ ၈၀ - - - -  
၃၉ မိုင်းကိုင် ၁၁၀ ၁၁၀ - ၁၃၀ ၁၃၀ - ၁၀ ၁၀ -  
၄၀ မိုင်းနောင် ၂၀ - ၂၀ ၃၄၀ ၃၄၀ - ၂၀ ၂၀ -  
၄၁ ခိုလမ် ၂၉၀ - ၂၉၀ - - - ၄၀ ၄၀ -  
၄၂ မိုင်းရှူး - - - ၃၃၅ ၃၃၅ - ၃၀၀ ၃၀၀ -  
၄၃ ကွန်ဟိန်း ၁၄၅ ၁၄၅ - - - - ၄၂ ၄၂ -  
၄၄ ‌ေကျးသီး ၃၀ ၃၀ - ၃၅ ၃၅ - ၁၇ ၁၁  
  စုစုပေါင်း ၁၁၅၁၂ ၁၀၇၉၈ ၇၁၄ ၈၉၀၀ ၈၇၈၆ ၁၁၄ ၄၁၉၇ ၄၁၈၃ ၁၄  

 

ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးမှ မြို့နယ်များ၏   အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း

စဥ် အကြောင်းအရာ  Rural Small Town  Big Town  မှတ်ချက်
ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန်
ရန်ကုန်(စတို)မှ ထုတ်ယူရရှိ ၄၃၀၀ ၄၃၀၀ - ၅၉၀၀ ၅၉၀၀ - ၅၂၀၀ ၅၂၀၀ -  
ရှမ်းရှေ့ မှ လွှဲပြောင်းရရှိ ၅၀၀ ၅၀၀ - ၅၀၀ ၅၀၀ - ၂၀၀ ၂၀၀ -  
  စုစုပေါင်း ၄၈၀၀ ၄၈၀၀ - ၆၄၀၀ ၆၄၀၀ - ၅၄၀၀ ၅၄၀၀ -  
လားရှိုး ၂၀၂၃ ၁၉၈၉ ၃၄ ၁၇၁၀ ၁၆၈၄ ၂၆ ၈၂၅ ၈၀၃ ၂၂  
သိန်းနီ ၃၈၀ ၃၇၆ ၃၅၀ ၃၂၆ ၂၄ ၁၄၀ ၁၃၈  
တန့်ယန်း ၅၂ ၅၂ - ၂၇၃ ၂၇၀ ၁၅၀ ၁၄၆  
မုိင်းရယ် ၁၅၀ ၁၂၄ ၂၆ ၇၀ ၇၀ - ၁၆၀ ၁၅၅  
‌ေကျာက်မဲ ၁၀၀ ၂၇ ၇၃ ၄၁၀ ၃၉၃ ၁၇ ၅၃၀ ၅၂၅  
သီပေါ ၁၀၀ ၆၄ ၃၆ ၂၁၁ ၂၀၈ ၁၀၀ ၉၆  
‌ေနာင်ချို ၁၅၀ ၁၅၀ - ၂၀၇ ၂၀၇ - ၁၀၂၉ ၁၀၂၉ -  
နမ့်လန် ၁၃၀ ၅၀ ၈၀ ၁၁၀ ၁၁၀ - ၅၀ ၅၀ -  
မိုးမိတ် ၇၄၀ ၆၅၁ ၈၉ ၁၂၄၀ ၁၁၆၉ ၇၁ ၁၀၅၀ ၉၈၉ ၆၁  
၁၀ မဘိမ်း - - - ၁၄၄ ၁၃၉ ၁၀ ၁၀ -  
၁၁ နမ့်ဆန်(မ) ၄၉ ၄၃ ၁၀၀ ၉၃ ၁၀  
၁၂ နမ္မတူ ၄၁၀ ၃၈၁ ၂၉ ၄၀ ၄၀ - ၃၀ ၃၀ -  
၁၃ မန်တုံ ၂၀ - ၂၀ ၁၅၀ ၁၅၀ - ၂၀ ၂၀ -  
၁၄ စိန်ကျော့ - - - ၁၀၀ ၈၂ ၁၈ - - -  
၁၅ မူဆယ် ၂၉၄ - ၂၉၄ ၇၅၆ ၇၁၆ ၄၀ ၅၈၅ ၅၆၅ ၂၀  
၁၆ နမ့်ခမ်း - - - ၁၄၅ ၁၃၂ ၁၃ ၃၀၀ ၂၇၃ ၂၇  
၁၇ ပန်ဆိုင်း(ကြူကုတ်) - - - ၂၄ ၁၉ ၄၅ ၃၂ ၁၃  
၁၈ ကွတ်ခိုင် ၁၂၅ ၁၂၅ - ၃၃ ၃၃ - ၁၃၀ ၁၃၀ -  
၁၉ မန်ဟီးရိုး ၇၇ - ၇၇ - - - -  
၂၀ ‌ေကာင်းခါး - - - ၄၀ ၄၀ - - - -  
၂၁ တာမိုးညဲ - - - ၂၅၀ ၂၄၉ ၁၉၀ ၁၇၅ ၁၅  
၂၂ ဟိုပန် - - - ၃၇ ၃၇ - ၄၅ ၄၅ -  
  စုစုပေါင်း ၄၈၀၀ ၄၀၃၂ ၇၆၈ ၆၄၀၀ ၆၁၆၇ ၂၃၃ ၅၄၀၀ ၅၂၂၁ ၁၇၉  
Post under by : လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း(ESE)
28-Mar-2019