The Republic of the union of myanmar

Ministry Of Electricity And Energy

Breaking News :

တိုင်းဒေသကြီး /ပြည်နယ်များရှိ မြို့နယ်များ၏ အိမ်သုံးမီတာများ ရရှိ / ထုတ်ပေး / လက်ကျန် စာရင်း (၂၉.၃.၂၀၁၉)

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် Rural Small Town  Big Town  မှတ်ချက်
ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန် ရရှိ ထုတ်ပေး လက်ကျန်
ကချင် ပြည်နယ်ရုံး ၉၄၀၀ ၉၄၀၀ - ၇၂၀၀ ၇၂၀၀ - ၇၆၀၀ ၇၆၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၉၄၀၀ ၇၇၃၁ ၁၆၆၉ ၇၂၀၀ ၆၄၀၀ ၈၀၀ ၇၆၀၀ ၆၂၀၁ ၁၃၉၉  
ကယား ပြည်နယ်ရုံး ၃၉၀၀ ၃၃၀၀ ၆၀၀ ၃၁၀၀ ၂၆၇၀ ၄၃၀ ၄၆၀၀ ၄၀၀၀ ၆၀၀  
မြို့နယ်ရုံး ၁၂၀၀ ၉၅၂ ၂၄၈ ၂၆၇၀ ၂၄၀၆ ၂၆၄ ၄၀၀၀ ၃၇၅၁ ၂၄၉  
ကရင် ပြည်နယ်ရုံး ၆၇၀၀ ၆၆၇၉ ၂၁ ၉၈၀၀ ၉၇၉၇ ၆၃၀၀ ၆၂၉၉  
မြို့နယ်ရုံး ၆၆၇၉ ၆၆၃၂ ၄၇ ၉၇၉၇ ၉၃၇၉ ၄၁၈ ၆၂၉၉ ၆၀၂၇ ၂၇၂  
ချင်း ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ - ၉၀၀ ၈၈၁ ၁၉ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၇၀၀ ၆၁၁ ၈၉ ၈၈၁ ၇၅၃ ၁၂၈ ၁၅၀၀ ၁၅၀၀ -  
မွန် ပြည်နယ်ရုံး ၁၂၅၀၀ ၁၁၁၈၈ ၁၃၁၂ ၇၂၃၈ ၆၆၄၈ ၅၉၀ ၈၀၄၃ ၇၄၅၇ ၅၈၆  
မြို့နယ်ရုံး ၁၁၁၈၈ ၁၀၅၅၆ ၆၃၂ ၆၆၄၈ ၆၃၀၅ ၃၄၃ ၇၄၅၇ ၆၅၄၃ ၉၁၄  
ရခိုင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၁၆၄၆ ၁၀၂၄၆ ၁၄၀၀ ၈၄၆၈ ၈၁၂၈ ၃၄၀ ၄၂၄၂ ၃၉၀၂ ၃၄၀  
မြို့နယ်ရုံး ၁၀၂၄၆ ၉၇၄၂ ၅၀၄ ၈၁၂၈ ၇၉၂၄ ၂၀၄ ၃၉၀၂ ၃၇၈၁ ၁၂၁  
ရှမ်း-အရှေ့ ပြည်နယ်ရုံး ၁၀၀၀ ၇၄၁ ၂၅၉ ၁၀၀၀ ၇၁၅ ၂၈၅ ၁၀၀၀ ၉၉၆  
မြို့နယ်ရုံး ၂၄၁ ၁၅၂ ၈၉ ၂၁၅ ၁၂၄ ၉၁ ၇၉၆ ၅၄၈ ၂၄၈  
ရှမ်း-တောင် ပြည်နယ်ရုံး ၁၃၇၀၀ ၁၂၂၄၈ ၁၄၅၂ ၉၈၀၀ ၉၄၅၅ ၃၄၅ ၅၇၀၀ ၄၅၄၀ ၁၁၆၀  
မြို့နယ်ရုံး ၁၂၂၄၈ ၁၁၄၂၂ ၈၂၆ ၉၄၅၅ ၈၈၃၁ ၆၂၄ ၄၅၄၀ ၄၁၉၇ ၃၄၃  
ရှမ်း-မြောက် ပြည်နယ်ရုံး ၄၈၀၀ ၄၈၀၀ - ၆၄၀၀ ၆၄၀၀ - ၅၄၀၀ ၅၄၀၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၄၈၀၀ ၄၆၄၆ ၁၅၄ ၆၄၀၀ ၆၃၂၅ ၇၅ ၅၄၀၀ ၅၂၉၀ ၁၁၀  
၁၀ စစ်ကိုင်း တိုင်းရုံး ၁၉၉၄၃ ၁၉၉၄၃ - ၄၁၉၅၀ ၄၁၉၄၉ ၁၂၆၃၆ ၁၂၆၁၆ ၂၀  
မြို့နယ်ရုံး ၁၉၉၄၃ ၁၉၈၂၅ ၁၁၈ ၄၁၉၄၉ ၄၁၈၈၈ ၆၁ ၁၂၆၁၆ ၁၂၅၉၀ ၂၆  
၁၁ မကွေး တိုင်းရုံး ၁၅၈၀၀ ၁၁၉၃၀ ၃၈၇၀ ၁၄၄၀၀ ၁၃၅၄၈ ၈၅၂ ၁၆၃၀၀ ၁၄၈၃၀ ၁၄၇၀  
မြို့နယ်ရုံး ၁၁၉၃၀ ၁၁၇၈၄ ၁၄၆ ၁၃၅၄၈ ၁၃၄၀၀ ၁၄၈ ၁၄၈၃၀ ၁၄၇၅၇ ၇၃  
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ တိုင်းရုံး ၁၁၈၅၀ ၁၀၂၉၅ ၁၅၅၅ ၁၁၆၅၀ ၁၁၄၅၃ ၁၉၇ ၉၅၀၀ ၉၃၂၅ ၁၇၅  
မြို့နယ်ရုံး ၁၀၂၉၅ ၉၅၈၄ ၇၁၁ ၁၁၄၅၃ ၁၀၉၇၅ ၄၇၈ ၉၃၂၅ ၈၉၀၉ ၄၁၆  
၁၃ ပဲခူး-အနောက် တိုင်းရုံး ၉၂၀၀ ၉၂၀၀ - ၁၀၃၇၆ ၁၀၃၇၆ - ၆၂၁၀ ၆၂၁၀ -  
မြို့နယ်ရုံး ၉၂၀၀ ၇၉၁၀ ၁၂၉၀ ၁၀၃၇၆ ၁၀၀၀၀ ၃၇၆ ၆၂၁၀ ၅၇၃၁ ၄၇၉  
၁၄ ဧရာဝတီ တိုင်းရုံး ၇၄၂၇ ၇၁၂၇ ၃၀၀ ၁၀၅၈၂ ၁၀၄၇၇ ၁၀၅ ၁၁၇၇၉ ၁၁၄၈၀ ၂၉၉  
မြို့နယ်ရုံး ၇၁၂၇ ၆၉၁၁ ၂၁၆ ၁၀၄၇၇ ၁၀၀၆၇ ၄၁၀ ၁၁၄၈၀ ၁၀၇၇၉ ၇၀၁  
၁၅ တနင်္သာရီ တိုင်းရုံး ၈၆၅၀ ၈၆၅၀ - ၃၉၅၀ ၃၉၅၀ - ၂၃၀၀ ၂၂၉၃  
မြို့နယ်ရုံး ၈၆၅၀ ၇၆၃၉ ၁၀၁၁ ၃၉၅၀ ၃၅၇၇ ၃၇၃ ၂၂၉၃ ၂၂၅၇ ၃၆  
၁၆ နေပြည်တော် တိုင်းရုံး ၃၁၀၀ ၃၁၀၀ - ၂၁၀၀ ၁၅၃၆ ၅၆၄ ၈၄၃၀ ၈၁၂၉ ၃၀၁  
မြို့နယ်ရုံး ၈၀၀ ၆၂၂ ၁၇၈ ၁၅၃၆ ၁၃၄၀ ၁၉၆ ၈၁၂၉ ၇၆၅၁ ၄၇၈  

 

ရန်ကုန်(စတို)မှ  တိုင်းဒေသကြီး  / ပြည်နယ်များသို့  ထုတ်ပေးခဲ့သည့် အိမ်သုံးမီတာစာရင်း 

စဉ် တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် ထုတ်ပေးပြီးစီးမှု စုစုပေါင်း မှတ်ချက်
Rural Small Town  Big Town 
  ဝယ်ယူရရှိ ၂၂၂၃၆၆ ၁၆၁၄၆၄ ၁၁၅၉၉၀ ၄၉၉၈၂၀  
ကချင် ၈၇၀၀ ၇၂၀၀ ၇၆၀၀ ၂၃၅၀၀  
ကယား ၃၉၀၀ ၃၁၀၀ ၄၆၀၀ ၁၁၆၀၀  
ကရင် ၆၇၀၀ ၉၈၀၀ ၆၃၀၀ ၂၂၈၀၀  
ချင်း ၁၀၀၀ ၉၀၀ ၁၅၀၀ ၃၄၀၀  
မွန် ၁၂၅၀၀ ၇၂၃၈ ၈၀၄၃ ၂၇၇၈၁  
ရခိုင် ၁၀၆၄၆ ၈၄၆၈ ၄၂၄၂ ၂၃၃၅၆  
ရှမ်း-အရှေ့ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၃၀၀၀  
ရှမ်း-တောင် ၁၂၇၀၀ ၉၈၀၀ ၅၇၀၀ ၂၈၂၀၀  
ရှမ်း-မြောက် ၄၃၀၀ ၅၉၀၀ ၅၂၀၀ ၁၅၄၀၀  
၁၀ စစ်ကိုင်း ၁၇၉၄၃ ၄၁၉၅၀ ၁၂၆၃၆ ၇၂၅၂၉  
၁၁ မကွေး ၁၅၈၀၀ ၁၄၄၀၀ ၁၆၃၀၀ ၄၆၅၀၀  
၁၂ ပဲခူး-အရှေ့ ၁၁၈၅၀ ၁၁၆၅၀ ၉၅၀၀ ၃၃၀၀၀  
၁၃ ပဲခူး-အနောက် ၉၂၀၀ ၁၀၃၇၆ ၆၂၁၀ ၂၅၇၈၆  
၁၄ ဧရာဝတီ ၇၄၂၇ ၁၀၅၈၂ ၁၁၇၇၉ ၂၉၇၈၈  
၁၅ တနင်္သာရီ ၈၆၅၀ ၃၉၅၀ ၂၃၀၀ ၁၄၉၀၀  
၁၆ နေပြည်တော် ၃၁၀၀ ၂၁၀၀ ၈၄၃၀ ၁၃၆၃၀  
  စုစုပေါင်း (ထုတ်‌ပေးမှု)  ၁၃၅၄၁၆ ၁၄၈၄၁၄ ၁၁၁၃၄၀ ၃၉၅၁၇၀  

 

 

Post under by : လျှပ်စစ်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်း(ESE)
10-Apr-2019